октобар 04, 2010

em slem, em gem

SLEM TAKMIČARI DKV KRENULI, PA SAD...